Drama Derya Kesk


Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 1

Duration: 47:20 201

 Drama Derya Kesk – Xeleka 1 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 2

Duration: 46:48 25

 Drama Derya Kesk – Xeleka 2 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 3

Duration: 46:19 26

 Drama Derya Kesk – Xeleka 3 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 4

Duration: 47:29 24

 Drama Derya Kesk – Xeleka 4 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 5

Duration: 41:03 17

 Drama Derya Kesk – Xeleka 5 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 6

Duration: 38:46 20

 Drama Derya Kesk – Xeleka 6 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 7

Duration: 42:11 7

 Drama Derya Kesk – Xeleka 7 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 8

Duration: 39:31 8

Drama Derya Kesk – Xeleka 8 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 9

Duration: 41:00 11

Drama Derya Kesk – Xeleka 9 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 10

Duration: 41:26 30

 Drama Derya Kesk – Xeleka 10 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 11

Duration: 41:40 15

 Drama Derya Kesk – Xeleka 11 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 12

Duration: 41:40 12

Drama Derya Kesk – Xeleka 12 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 13

Duration: 40:25 12

Drama Derya Kesk – Xeleka 13 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 14

Duration: 34:22 6

Drama Derya Kesk – Xeleka 14 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 15

Duration: 35:51 14

Drama Derya Kesk – Xeleka 15 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 16

Duration: 39:14 11

Drama Derya Kesk – Xeleka 16 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 17

Duration: 40:38 9

Drama Derya Kesk – Xeleka 17 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 18

Duration: 42:09 18

Drama Derya Kesk – Xeleka 18 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 19

Duration: 40:19 5

Drama Derya Kesk – Xeleka 19 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 20

Duration: 40:46 9

Drama Derya Kesk – Xeleka 20 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 21

Duration: 42:34 19

Drama Derya Kesk – Xeleka 21 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 22

Duration: 40:30 9

Drama Derya Kesk – Xeleka 22 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 23

Duration: 38:13 11

Drama Derya Kesk – Xeleka 23 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 24

Duration: 43:59 18

Drama Derya Kesk – Xeleka 24 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 25

Duration: 36:39 15

Drama Derya Kesk – Xeleka 25 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 26

Duration: 37:29 12

Drama Derya Kesk – Xeleka 26 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 27

Duration: 38:28 14

Drama Derya Kesk – Xeleka 27 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 28

Duration: 46:57 17

Drama Derya Kesk – Xeleka 28 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 29

Duration: 44:55 19

Drama Derya Kesk – Xeleka 29 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 30

Duration: 47:36 7

Drama Derya Kesk – Xeleka 30 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 31

Duration: 44:37 21

Drama Derya Kesk – Xeleka 31 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 32

Duration: 38:25 25

Drama Derya Kesk – Xeleka 32 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 33

Duration: 40:15 7

Drama Derya Kesk – Xeleka 33 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 34

Duration: 38:53 13

Drama Derya Kesk – Xeleka 34 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 35

Duration: 39:55 19

Drama Derya Kesk – Xeleka 35 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 36

Duration: 39:36 15

Drama Derya Kesk – Xeleka 36 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 37

Duration: 40:41 9

Drama Derya Kesk – Xeleka 37 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 38

Duration: 39:46 16

Drama Derya Kesk – Xeleka 38 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 39

Duration: 39:09 6

Drama Derya Kesk – Xeleka 39 Share

Drama ( Derya Kesk ) – Xeleka 40

Duration: 41:25 25

Drama Derya Kesk – Xeleka 40 Share